Privacy

Artikel 1 Definities

Abonnementsovereenkomst: overeenkomst tussen de Uitgever en een rechtspersoon of natuurlijk persoon (hierna te noemen ‘Abonnee’), op grond waarvan de Abonnee het recht verkrijgt om gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd tegen een afgesproken prijs (hierna ‘het Abonnementstarief’) geregeld uitgaven van Erdee Media B.V. te ontvangen. Abonnementovereenkomsten komen voor in twee varianten: het abonnement voor bepaalde tijd en het abonnement voor onbepaalde tijd, veelal genoemd: doorlopende abonnementen.

Erdee Media B.V. is een werkmaatschappij van Erdee Holding B.V., die als handelsnaam hanteert ’Erdee Media Groep’.

Erdee Media B.V. heeft verschillende titels met diverse abonnementsvormen en verschijningsdagen. Voor de inhoud daarvan zie bijlage 1 en bijlage 1a. De bijlagen zijn gedateerd. De meest actuele bijlagen zijn te raadplegen via www.erdeeservice.nl/algemenevoorwaarden of worden op verzoek toegezonden.

Leveringsvoorwaarden Abonnementen: De algemene voorwaarden die zijn opgenomen in de hieronder opgenomen bepalingen en die van toepassing zijn op alle abonnementsovereenkomsten tussen een abonnee en de Uitgever.

De Uitgever is Erdee Media B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Zutphen onder nummer 08041396

Artikel 2 Toepasselijkheid

De leveringsvoorwaarden Abonnementen zijn van toepassing op alle Abonnementsovereenkomsten tussen Abonnee en Erdee Media B.V., ongeacht of de Abonnementsovereenkomst schriftelijk dan wel mondeling is afgesloten. Door het afsluiten van de Abonnementsovereenkomst verklaart de Abonnee zich akkoord met de Leveringsvoorwaarden Abonnementen.

Van de inhoud van de Leveringsvoorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van de Leveringsvoorwaarden Abonnementen onverkort van kracht.

De Leveringsvoorwaarden Abonnementen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zutphen onder nummer 080 413 96 en worden op verzoek toegezonden. De Algemene leveringsvoorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen via: www.erdeeservice.nl/algemenevoorwaarden.

De Uitgever behoudt zich het recht voor de Leveringsvoorwaarden Abonnementen aan te passen. Wijzigingen worden aangekondigd in de betreffende titel.

Artikel 3 Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van de Uitgever zijn vrijblijvend. De Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het abonnementstarief te verhogen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. De Uitgever is verplicht de tariefswijziging tijdig en door middel van publicatie in de betreffende Titel mee te delen aan de Abonnee.

Indien Abonnee niet akkoord gaat met de prijsaanpassing, kan Abonnee het abonnement beëindigen per einde van de abonnementsperiode zoals verder vermeld in artikel 8.

De Abonnementsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden afgesloten.

De Uitgever is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een abonnementsovereenkomst te weigeren.

De Uitgever is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van de betreffende Titel naar eigen inzichten te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de Abonnee, waarbij de Uitgever ervoor zal zorgen dat de Titel ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan tot het Abonnementstarief. De Uitgever is vrij bijlagen toe te voegen die verspreid worden met de betreffende titel.

Het Abonnement voor onbepaalde termijn kan worden opgezegd overeenkomstig artikel 8 van deze Leveringsvoorwaarden Abonnementen.

Het Abonnement voor bepaalde tijd eindigt na afloop van de overeengekomen van rechtswege.

Artikel 4 Bezorging

Als gevolg van het aangaan van een Abonnementsovereenkomst zal de Uitgever zich vanaf de overeengekomen datum die is afgesproken in de verbintenis inspannen voor een tijdige bezorging van de betreffende titel gedurende de periode van het Abonnement. Voor bezorgtijden per titel zie bijlage 2.

De Uitgever is gemachtigd de bezorging te staken indien tijdige betaling als vermeld in artikel 5 lid 1 van de Leveringsvoorwaarden Abonnementen uitblijft.

Indien de locatie waarop de bezorging van de Titel dient plaats te vinden aanleiding geeft tot het maken van extra kosten, is de Uitgever gerechtigd deze kosten aan de Abonnee in rekening te brengen. De Uitgever hanteert de PostNL-bezorgnormen in dezen.

De Abonnee dient klachten over de bezorging van de betreffende Titel vóór 10 uur op de eerste werkdag na verschijning van de Titel kenbaar te maken bij de afdeling Abonneeservice. De Uitgever zal zich er vervolgens voor inspannen de Titel zo snel als mogelijk te bezorgen. Aan deze bezorging zijn geen kosten verbonden.

Klachten met betrekking tot de bezorging van de Titel geven de Abonnee niet het recht de betaling van het Abonnementstarief geheel of gedeeltelijk op te schorten.

De Uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de Abonnee lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig bezorgen van de Titel.

De Abonnee heeft geen recht op restitutie van een deel van het Abonnementstarief indien de Titel gedurende een of meerdere dagen niet door de Uitgever wordt bezorgd als gevolg van een overmachtsituatie, zoals een staking, die levering onmogelijk maakt.

Artikel 5 Betaling

De Abonnee is verplicht binnen 14 dagen na factuurdatum tot betaling over te gaan. Bij overschrijding van deze termijn is de Abonnee, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke en is vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, berekend over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als de gehele maand. De Uitgever is gerechtigd tot het instellen van een incassoprocedure. De kosten van de vertraagde betaling, zowel in als buiten rechte, zijn voor rekening van de Abonnee. Buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag vermeerderd met de rente, met een minimum van € 25,-.

Reclamaties met betrekking tot de facturen aangaande de Abonnementsovereenkomst dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan de Uitgever te worden gericht.

Artikel 6 Adreswijzigingen

De Abonnee dient wijzigingen van adresgegevens, waaronder begrepen zowel bezorging- als factuuradres, tenminste 5 werkdagen voorafgaande aan de gewenste wijziging aan de Abonneeservice van de Uitgever te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de Abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan de Uitgever gemeld te worden.

De Uitgever is gerechtigd de Titel en daarop betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen, te versturen naar het laatste door de Abonnee opgegeven adres, tenzij de Abonnee een schriftelijke opgave doet van een ander adres.

Artikel 7 Tijdelijke stopzetting abonnement

De Abonnee kan in verband met een tijdelijke afwezigheid van minimaal 6 verschijndagen verzoeken om een tijdelijke stopzetting van de Abonnementsovereenkomst. Een dergelijk verzoek dient minimaal 5 werkdagen en schriftelijk aan de Uitgever te worden gericht. De Uitgever behoudt zich het recht voor om eventuele administratiekosten aan de Abonnee in rekening te brengen. De stopzetting wordt niet verrekend met het abonnementstarief.

Artikel 8 Duur, verlenging, opzegging en beëindiging van het abonnement

Een abonnement dat is aangeboden als proefabonnement eindigt van rechtswege na verloop van de overeengekomen periode. Het abonnement stopt dus automatisch, zonder dat enige opzeggingshandeling vereist is.

Het abonnement heeft een looptijd van 3, 6 of 12 maanden, te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. De datum van totstandkoming en duur van het abonnement worden vermeld in de bevestiging die de abonnee ontvangt. Abonnementen worden telkens tegen de dan geldende abonnementsprijs met 3 maanden verlengd, tenzij de abonnee het abonnement heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van de abonnementsperiode. Na een stilzwijgende verlenging geldt een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van het verlengde abonnement. Een abonnement kan te allen tijde worden opgezegd op de wijze waarop het tot stand is gekomen. Opzeggingen die schriftelijk, per e-mail of telefonisch worden gedaan zijn altijd geldig, ongeacht de manier waarop het abonnement tot stand is gekomen. Tijdige opzegging van een abonnement voor bepaalde tijd voorkomt stilzwijgende verlenging van het abonnement en leidt niet tot tussentijdse beëindiging. Als moment van opzeggen wordt beschouwd het moment waarop de opzegging de uitgeverij heeft bereikt. Uitgever zal na ontvangst van een opzegging schriftelijk of elektronisch bevestigen dat de abonnementsovereenkomst wordt beëindigd en daarbij de definitieve einddatum van de abonnementsovereenkomst vermelden.

Artikel 9 Privacy

De door de Abonnee aan de Uitgever verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat wordt aangewend voor administratieve doeleinden alsmede voor het inlichten van de Abonnee over relevante diensten en producten van titels en werkmaatschappijen van de Uitgever. Een en ander zal in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, het privacystatement van Erdee Media Groep gebeuren. Tegen het gebruik van persoonsgegevens, anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van de abonneeovereenkomst kan de Abonnee te allen tijde schriftelijk bezwaar maken.

Artikel 10 Auteursrechten

Behoudens voor eigen gebruik, mag de inhoud van de Titels niet door of met medewerking van de Abonnee worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever.

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) de betreffende Titels worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de Uitgever, dan wel de betreffende auteurs c.q. de betreffende nieuwsdienst.

Artikel 11 Dwingend recht

Indien een of meer bepalingen van de Leveringsvoorwaarden Abonnementen of van enige andere overeenkomst tussen de Abonnee en de Uitgever in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingen recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal de Uitgever deze vervangen door een vervangende, rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de vervallen bepaling.

Artikel 12 Derden

De Uitgever is bevoegd om bij de totstandkoming en uitvoering van de met de Abonnee gesloten overeenkomsten gebruik te maken van derden.

Artikel 13 Toepasselijk recht en forum

Op de Abonnementsovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De bevoegde rechter te Zutphen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de Abonnementsovereenkomst als genoemd in deze Leveringsvoorwaarden Abonnementen.

De bijlagen maken deel uit van de Leveringsvoorwaarden Abonnementen

Bijlage 1 – Titels van uitgever

Erdee Media B.V. is uitgever van de volgende titels:

Reformatorisch Dagblad

Het Reformatorisch Dagblad is een landelijk dagblad en verschijnt 6 dagen per week (maandag t/m zaterdag, feestdagen uitgezonderd). Een abonnee (met een abonnement voor onbepaalde tijd) heeft gratis beschikking tot de digitale vorm van het Reformatorisch Dagblad (de zgn. E-paper).

Bij diverse abonnementsvormen gelden aanvullende voorwaarden. Zie bijlage 1a.

Magazine De Week Magazine De Week is een magazine dat elke week verschijnt op zaterdag.

Terdege

Terdege is een familieblad dat een keer per 2 weken verschijnt. In december ontvangt de abonnee een dubbeldik nummer, ter vervanging van 1 verschijning. Terdege verschijnt op woensdag.

Kits

Kits is het blad voor kinderen tot 12 jaar. Kits verschijnt een keer per 2 weken. Abonnees van Terdege ontvangen Kits gratis.

Bmuonline.nl

bmuonline.nl is de online Bijbel met kanttekeningen, Uitleg (inclusief kaarten, tijdlijnen en afbeeldingen), de Bijbel in het Engels en de verklaring van Matthew Henry.

Bijlage 1a - Aanvullende abonnementsvoorwaarden

(Gratis) Kennismakingabonnement

1. Een (gratis) proefabonnement is een kennismakingsabonnement met een bepaalde looptijd. Het abonnement stop automatisch.

2. Bestaande abonnees met een actuele abonnementsovereenkomst kunnen geen aanspraak maken op een (gratis) kennismakingsabonnement

3. Voor Reformatorisch Dagblad geldt een restrictie op (gratis of proef) abonnementen van 18 maanden.

4. Voor Terdege geldt een restrictie op (gratis of proef) abonnementen van 12 maanden.

5. Voor De Week geldt een restrictie op (gratis of proef) abonnementen

van 6 maanden.

6. De Uitgever is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een gratis kennismakingsabonnement te weigeren.

Abonnementsvorm: E-paper

Artikel 1

De E-paper is door abonnee zes dagen per week te raadplegen.

Artikel 2

De Uitgever zal zich naar beste kunnen inspannen om publicatie van de E-Paper mogelijk te maken. De Uitgever is niet verantwoordelijk voor technische storingen die inherent zijn aan het gebruik van internet als medium. De abonnee heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het door hem betaalde (abonnements)geld indien de digitale versie van de krant (E-Paper) gedurende een of meerdere dagen niet of nauwelijks oproepbaar, dan wel te raadplegen is.

Artikel 3

De Uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik (van informatie) van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site van de E-Paper te kunnen raadplegen.

Artikel 4

De Uitgever kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de abonnee wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en/of diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ondanks de hoge kwaliteitseisen, zorg en aandacht die de Uitgever aan de samenstelling en inhoud van de E-Paper besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd incompleet of onjuist is.

Artikel 5

De E-Paper is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan de E-Paper of delen daarvan op welke wijze dan ook over te nemen te kopiëren, en/of te verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de Uitgever, tenzij er sprake is van eigen gebruik.

Artikel 6

Het is de abonnee niet toegestaan zijn persoonlijke toegangscode (inloggegevens) te verspreiden en/of openbaar te maken dan wel direct of indirect beschikbaar te stellen aan derden.

Abonnementsvorm: WeekendPlus

Artikel 1

Abonnee kan de E-paper zes dagen per week raadplegen. Op vrijdag en zaterdag krijgt abonnee de het Reformatorisch Dagblad bezorgd.

Artikel 2

De Uitgever zal zich naar beste kunnen inspannen om publicatie van de E-Paper mogelijk te maken. De Uitgever is niet verantwoordelijk voor technische storingen die inherent zijn aan het gebruik van internet als medium. De abonnee heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het door hem betaalde (abonnements)geld indien de digitale versie van de krant (E-Paper) gedurende een of meerdere dagen niet of nauwelijks oproepbaar, dan wel te raadplegen is.

Artikel 3

De Uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik (van informatie) van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site van de E-Paper te kunnen raadplegen.

Artikel 4

De Uitgever kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de abonnee wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en/of diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ondanks de hoge kwaliteitseisen, zorg en aandacht die de Uitgever aan de samenstelling en inhoud van de E-Paper besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd incompleet of onjuist is.

Artikel 5

De E-Paper is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan de E-Paper of delen daarvan over te nemen te kopiëren en/of te verspreiden op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de Uitgever.

Artikel 6

Het is de abonnee niet toegestaan zijn persoonlijke toegangscode (inloggegevens) te verspreiden en/of openbaar te maken dan wel direct of indirect beschikbaar te stellen aan derden.

Abonnementsvorm: Jongerenabonnement

Artikel 1

Abonnee verklaart niet ouder te zijn dan 24 jaar.

Artikel 2

Om voor het abonnement in aanmerking te komen ondertekent abonnee een (jaarlijkse) verklaring dat abonnee niet thuiswonend is. Abonnee stuurt naar Uitgever een kopie van de recente ID-kaart

Artikel 3 – looptijd

De abonnementsovereenkomst wordt automatisch beëindigd als abonnee 25 jaar wordt. Tussentijds kan de abonnementsovereenkomst met maximaal 3 maanden per jaar worden onderbroken. Tijdens deze periode wordt ook de betaling van het Abonnementstarief stopgezet.

Abonnementsvorm: Trouwabonnement

Artikel 1

Door het toesturen van de trouwkaart kan met ingang van de trouwdatum abonnementsovereenkomst voor een half jaar worden aangegaan. Uiterlijk een half jaar na trouwdatum kan abonnee een abonnementsovereenkomst aangaan.

Artikel 2 – looptijd

In het eerste halfjaar geldt een voordeel van 50% op de abonnementsprijs. De abonnementsovereenkomst wordt na dit halfjaar automatisch beëindigd. Kiest abonnee daarna een doorlopend abonnement dan ontvangt abonnee het eerste jaar 25% korting.

Abonnementsvorm: Seizoensabonnement

Artikel 1

Abonnee kan een abonnementsovereenkomst aangaan voor een aaneengesloten periode van minimaal 3 maanden.

Artikel 2

De periode van de abonnementsovereenkomst wordt door abonnee bepaald.

Abonnementsvorm: Draagkrachtabonnement

Artikel 1

Door het insturen van een ontheffingsbewijs gemeentelijke heffingen aan de Uitgever kan de abonnementsovereenkomst worden aangegaan met ingang van de eerste verschijningsdag van de volgende maand, mits het ontheffingsbewijs minimaal 12 verschijningsdagen tevoren door de Uitgever is ontvangen.

Artikel 2

De abonnementsovereenkomst stopt automatisch aan het einde van een kalenderjaar. Om opnieuw in aanmerking te komen voor dit abonnement moet een nieuw ontheffingsbewijs naar Uitgever worden gestuurd.

Bijlage 2 - Bezorgtijden

Reformatorisch Dagblad

Het Reformatorisch Dagblad verschijnt van maandag tot en met vrijdag als middagkrant. Op zaterdag verschijnt de titel als ochtendkrant. Van maandag tot en met vrijdag dient de krant voor 18.00 uur bezorgd te worden, op zaterdagmorgen voor 09.00 uur. In het geval van verzending via PostNL wordt de krant doorgaans de volgende verspreiddag bezorgd. Overmachtsituaties uitgezonderd.

Magazine De Week

Op zaterdag dient magazine De Week voor 09.00 uur bezorgd te worden. In het geval van verzending via PostNL wordt de krant doorgaans op zaterdag of de eerstvolgende verspreiddag van PostNL bezorgd.

Terdege

Uiterlijk op donderdag in de week van verschijnen dient Titel bij abonnee bezorgd te zijn.

Kits

Uiterlijk op donderdag in de week van verschijnen dient Titel bij abonnee bezorgd te zijn.

Postbezorging

Op adressen waar Uitgever geen bezorgwijk kent, wordt de Titel per post verzonden. Uitgever vraagt de postverzendorganisatie binnen 24 uur te bezorgen. Het Reformatorisch Dagblad van zaterdag wordt door Uitgever op maandag aan de postverzendorganisatie aangeboden, met als reden postverwerking op zondag te voorkomen.

Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van postbezorging.

Voor alle bezorgvormen geldt: Overmachtsituaties uitgezonderd.